سینک کلاسیک

انواع سینک های کلاسیک

گروه مهندسی حرارتی و برودتی امکو

سینک های کلاسیک

111
سینک کلاسیک 111
121
سینک کلاسیک 121
221
سینک کلاسیک 221
222
سینک کلاسیک 222
231
سینک کلاسیک 231
232
سینک کلاسیک 232
331
سینک کلاسیک 331
351
سینک کلاسیک 351